Cyfleusterau

Yr Adeilad

Dewiswyd yr adeilad yn ofalus oherwydd ei leoliad a'i faint. Cynlluniwyd yr adeilad er mwyn cynnig amgylchedd cartrefol a chroesawgar i blant ifanc, er mwyn cael ymdeimlad o gartref.

cliciwch am ddelwedd oriel
Rhennir y plant yn dri grŵp oedran yn unol â'u hanghenion, canllaw yn unig yw hyn ac rydym yn hyblyg o ran pryd y gall plentyn symud ymlaen i'r grŵp oed nesaf. Sicrheir y nifer cywir o blant i bob oedolyn yn yr uned, fel y noder gan y CSSIW. Mae'r gwahanol ardaloedd wedi'u dylunio i fod yn addas i'r grŵp oed perthnasol ac yn cynnwys:

The outside of the building at Twts Tywi nursery
upstairs at the nursery

Llawr Cyntaf

Ceir dwy ardal ar y llawr hwn, ardal y babanod i blant rhwng 6 wythnos a blwydd oed ac ardal gropian i fabanod rhwng 1 a 2 flwydd oed. Ceir pob dim sydd ei angen yn yr ardal hon o le paratoi llaeth, cyfleusterau newid cewynnau ac ardal dawel a leolir i ffwrdd oddi wrth y man chwarae eang. Mae yna ymdeimlad cyfeillgar a chartrefol i'r ardal hon.cliciwch am ddelwedd oriel

Yn ddibynnol ar eu hanghenion datblygiadol, mae yna ddigon o le i fabanod gropian a darganfod mewn amgylchedd tawel ond symbylol.

Llawr Gwaelod

Ystafell ddarganfod - Mae plant bach wrth eu boddau'n darganfod y byd o'u cwmpas gyda chwilfrydedd a diddordeb. Bydd yr uned hon sydd wedi'i dylunio i annog datblygiad plentyn yn cynnig sylfaen gadarn i adeiladu arni. Mae'r ardal hon yn un eang ac agored, lle gall plant fwynhau amrywiaeth o weithgareddau a phrofiadau fydd yn datblygu eu hannibyniaeth, dychymyg, creadigrwydd a sgiliau cymdeithasol.

cliciwch am ddelwedd orielMae'r llawr gwaelod yn rhoi'r cyfle i blant gael mwynhau llawer o weithgareddau cyffrous yn cynnwys crefft, tywod a dŵr, chwarae creadigol, adeiladu a chornel cartref. Mae yna ardal gyfforddus sy'n ddelfrydol i gymryd hoe a chysgu a darllen stori'n dawel.

The downstairs interior at Twts Tywi nursery
The outside play area at Twts Tywi

Ardal Awyr Agored

Un fantais fawr i'r feithrinfa hon yw'r ardal awyr agored sy'n ddiogel a chyffrous, gyda drysau dwbl yn agor allan i ardd eang, gan ganiatáu plant hŷn fynd allan i'r ardal hon unrhyw bryd yn ystod y dydd. Anogir plant i ddysgu am natur trwy fynd am deithiau natur, a thrwy dyfu cynnyrch yn yr ardd.cliciwch am ddelwedd oriel

Yn ogystal bydd y plant yn cael mynd ar dripiau o amgylch y gymuned leol fydd yn eu helwa o ran tyfiant a datblygiad.

facebook-icon

Meithrinfa Twts Tywi Nursery
Cwm Cudyll Fach, Manordeilo, Llandeilo. Carmarthen
SA19 7BR
Telephone/Ffôn: 01550 779 039
Ffôn/Mob: 07772 683 233
email/e-bost: info@twtstywi.co.uk

mudiadmeithrin logo
Wales pre-school providers logo
Food hygiene logo
Back to top